Cơm Chay Thân Mật Chùa Hồng Danh

Cơm Chay Thân Mật

Kính mời quý đồng hương Phật Tử về chùa dùng cơm chay.
Thời Gian: 11:00AM đến 1:30PM
Thứ Tư, ngày 17 Tháng 7 Năm 2019
Địa Điểm:
CHÙA HỒNG DANH
1129 Bal Harbor Way
San Jose, CA 95122
(408) 449-5399