“Hồng Phúc Đạo Tràng Đồng Kiến Lập
Danh Thơm Tổ Đức Mãi Lưu Truyền”

Trang www.hongdanh.org trân trọng kính chào quý vị.
Để tiện cho quý Phật Tử đồng hương biết được sinh hoạt của Chùa Hồng Danh và tiện cho quý vị truy cập những thông tin tu tập. Xin quý vị cho chúng tôi những ý kiến đóng góp để trang web này ngày một hoàn thiện hơn.
Kính chúc quý vị vô lượng cát tường và thành tựu sở nguyện.

CHÙA HỒNG DANH
1129 Bal Harbor Way
San Jose, CA 95122
Điện Thoại: (408) 449-5399
Email: chuahongdanh@yahoo.com

www.facebook.com/HongDanhTemple

www.youtube.com/chuahongdanh